SOALAN LAZIM

GERAN PADANAN IMPAK SOSIAL (SIM)

Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)

Geran SIM - PENJANA, sebanyak RM10 juta. Geran bernilai RM10 juta ini
bertujuan untuk menyokong Perusahaan Sosial (SE) tempatan dan perniagaan
berimpak sosial untuk menyemai dan memajukan inisiatif dan program mereka.
Geran SIM akan diagihkan melalui mekanisma padanan 1:1 dan disediakan
dengan inisiatif pendanaan awam untuk pemohon yang berjaya.

UMUM

Apakah itu Perusahaan Sosial (SE)?
Perniagaan yang menghasilkan impak sosial atau persekitaran positif dengan proaktif dan secara mampan dari segi kewangan.
Apakah yang dimaksudkan dengan pendanaan awam?
Pendanaan awam melibatkan pengumpulan derma dan/atau sumbangan melalui pelbagai saluran, platform, entiti swasta dan individu.
Adakah sokongan pendanaan awam akan diberikan di bawah inisiatif Geran SIM?
Tidak. Aktiviti pendanaan awam dan kejayaannya adalah tanggungjawab pemohon. Sekiranya MaGIC mempunyai inisiatif untuk menyokong aktiviti pendanaan awam, pemohon akan dimaklumkan tentang perkara itu.
Dimanakah saya boleh buat pendanaan awam?
Modal pendanaan awam boleh didapati dari sumber sah yang bersesuaian dengan kriteria kelayakan Geran Padanan Sosial Impak (SIM). MaGIC bekerjasama dengan 6 rakan kongsi platform pendanaan awam yang tidak eksklusif iaitu GIVE.asia, LaunchGood, NGOhub, Sedunia, SimplyGiving dan SocioBiz by Alliance Islamic Bank untuk membimbing dan menyokong calon pemohon Geran SIM untuk memulakan pendanaan awam mereka.
Apakah manfaat yang saya akan dapat daripada mengumpul dana dengan rakan kongsi tersebut?
Rakan kongsi kami akan menyediakan yang berikut:

Potongan 20% dari fi penggunaan platform bagi setiap pemohon Geran SIM yang berjaya. Potongan 20% hanya akan terhad kepada RM1 juta pertama yang dikumpul secara kumulatif melalui platform pendanaan awam dan yang telah dipadankan dengan kelulusan Geran SIM; dan

Sokongan tambahan pendanaan awam melalui sesi perkongsian maklumat dan bantuan bagi promosi kempen.

Adakah soalan anda tidak ada dalam Soalan Lazim?
Sila hantar soalan anda ke penjanasegrant@mymagic.my.
Dari mana saya boleh dapatkan maklumat untuk memohon Geran SIM?

TENTANG GERAN PADANAN IMPAK SOSIAL (SIM)

Apakah itu Geran SIM?
Geran SIM juga dikenali sebagai inisiatif Geran Padanan Lonjakan Perusahaan Sosial (SE) yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada bulan Jun 2020, adalah sebahagian daripada Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) Jangka Pendek pandemik COVID-19.
Apakah tujuan Geran SIM?
Geran SIM bertujuan untuk menyokong SE dan perniagaan impak sosial lain di Malaysia bagi mengekalkan inisiatif/program mereka, memanfaatkan kemampuan mereka mengumpul dana, meningkatkan kesedaran masyarakat dalam inovasi sosial dan meningkatkan penyelesaian inovasi untuk hasil sosial dan/atau persekitaran yang baik. Objektif Geran SIM adalah untuk:

mempromosikan perniagaan yang inklusif dan bertanggungjawab, yang memberi impak positif kepada masyarakat Malaysia;

merangsang penyertaan sektor swasta dan masyarakat umum dalam menyemai dan meningkatkan inovasi sosial untuk memberikan impak kepada masyarakat, dan dengan berbuat demikian dapat memupuk amalan 'Berbuat Baik' sebagai norma baru; dan

membantu membina semula punca pendapatan masyarakat sambil memupuk dan meningkatkan penyelesaian inovatif baru untuk kebaikan sosial.

Apakah skop Geran SIM?
Skop pembayaran Geran SIM merangkumi tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

Penyelesaian inovatif dalam bidang impak berikut:

punca pendapatan masyarakat;

keselamatan makanan;

kesihatan dan kesejahteraan sosial;

perlindungan alam sekitar; dan

pemeliharaan warisan.

Memberikan faedah secara langsung dan/atau tidak langsung kepada golongan sasar.

Meningkatkan keupayaan golongan sasar dan/atau perniagaan impak sosial itu sendiri.

Mengekalkan dan menyokong inovasi/penyelesaian sosial dan meningkatkan potensi untuk membuka peluang yang lebih meluas, selagi boleh.

Berapa banyak dana yang diperuntukkan untuk Geran SIM?
Dana keseluruhan yang sedia ada untuk Geran SIM berjumlah maksimum RM10 juta yang dibiayai oleh Kementerian Kewangan (MOF).
Siapa yang akan mentadbirkan Geran SIM?
Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC) akan mentadbirkan Geran SIM bagi pihak Kerajaan Malaysia.
Bilakah Geran SIM akan mula ditawarkan dan untuk berapa lama?
Geran SIM akan dibuka untuk permohonan mulai 1 Ogos 2020 selama 12 bulan atau sehingga pembayaran penuh RM10 juta, tertakluk mana yang lebih terdahulu.

CARA GERAN PADANAN IMPAK SOSIAL (SIM) DIBERIKAN

Bagaimana Geran SIM diberikan?
Geran SIM akan diberikan melalui mekanisme padanan 1: 1 yang hanya disediakan untuk pemohon layak yang sudah ada inisiatif pendanaan awam yang berjaya.
Adakah pemohon perlu menyatakan sumber modal mereka?
Ya, pemohon perlu menyatakan sumber modal mereka yang layak semasa proses permohonan
Apakah sumber modal yang layak untuk memastikan ‘inisiatif pendanaan awam yang berjaya'?
Sumber modal yang layak ditakrifkan seperti berikut:

Derma, yang ditakrifkan sebagai hasil amal dermawan atau sukarela yang diterima tanpa pemulangan; dan/atau

Sumbangan, yang ditakrifkan sebagai modal yang diterima tanpa pemulangan untuk disalurkan secara eksklusif kepada penyelesaian inovasi dan/atau skala untuk impak sosial yang boleh merangkumi tetapi tidak terhad kepada:

geran secara langsung; dan/atau

geran atau dana lain yang diterima daripada program membina kapasiti yang disahkan

Adakah terdapat sekatan ke atas sumber modal yang layak dipadankan?
Ya. Sumber modal yang layak dipadankan merupakan sumber yang diterima daripada entiti swasta yang berdaftar, yang merangkumi:

Syarikat berdaftar di dalam dan/atau luar Malaysia;

Organisasi bukan untung yang berdaftar di dalam dan/atau luar Malaysia; dan/atau

Individu yang disahkan di dalam dan/atau luar Malaysia

Ini tidak termasuk sumber modal yang diterima secara langsung dan/atau tidak langsung daripada Kerajaan dan/atau entiti berkaitan dengan Kerajaan seperti agensi Kerajaan dan badan pengawalselia yang dibiayai secara langsung oleh Kerajaan Malaysia.
Adakah wujud tarikh kelayakan sumber modal yang layak?
Ya. Sumber modal yang layak adalah dana yang diperoleh secara efektif mulai sejak 1 Julai 2020.
Berapakah nisbah padanan Geran SIM?
Nisbah padanan geran adalah 1 ke 1 (1:1) iaitu untuk setiap RM1.00 dana yang dikumpul oleh pemohon, geran RM1.00 akan diberikan; sepadan dengan jumlah pendanaan awam yang berjaya, tertakluk kepada had jumlah yang dibenarkan, berdasarkan jenis pemohon (SE diakreditasi, SE tidak diakreditasi dan Sebarang individu atau entiti lain).
Berapa jumlah Geran SIM yang boleh dipohon?
Geran SIM memberikan jumlah minimum RM5,000 sehingga maksimum RM500,000 geran yang sepadan untuk setiap permohonan. Ambang maksimum geran berbeza berdasarkan jenis pemohon (SE diakreditasi, SE tidak diakreditasi, dan Sebarang individu atau entiti lain).

PROSES PERMOHONAN

Bagaimana cara memohon Geran SIM?
Pemohon perlu mengemukakan permohonan mereka melalui platform dalam talian yang ditentukan oleh MaGIC. Lengkapkan maklumat dan kesemua dokumen perlu dihantar dalam talian untuk memudahkan penilaian oleh MaGIC. Terdapat tiga (3) langkah untuk proses permohonan seperti berikut:

Langkah 1 - Proses pemeriksaan kelayakan;

Langkah 2 - Proses usaha wajar, diikuti dengan penilaian dan kelulusan permohonan oleh Jawatankuasa Kelulusan Bersama (JAC);

Langkah 3 - Dokumentasi dan pemberian geran

Bagaimana untuk mengetahui sekiranya pemohon layak untuk Langkah 1?
Pemohon Geran SIM mesti mempunyai kempen pendanaan awam berjaya yang:

Telah mencapai pendanaan awam sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah geran yang akan dipohon; dan

Mempunyai sumber modal yang layak, dikumpul secara efektif mulai sejak 1 Julai 2020 yang ditakrifkan sebagai sumber yang diterima daripada entiti berdaftar swasta, yang merangkumi:

syarikat berdaftar di dalam dan/atau luar Malaysia;

organisasi bukan untung yang berdaftar di dalam dan/atau luar Malaysia; dan/atau

individu yang disahkan di dalam dan/atau luar Malaysia

Namun, tidak termasuk sumber modal yang diterima secara langsung dan/atau tidak langsung daripada Kerajaan dan/atau entiti berkaitan Kerajaan seperti agensi Kerajaan dan badan pengawal selia yang dibiayai secara langsung oleh Kerajaan Malaysia; dan

memberikan penyelesaian inovatif dalam bidang impak berikut: (i) punca pendapatan masyarakat, (ii) keselamatan makanan, (iii) kesihatan dankesejahteraan sosial, (iv) perlindungan alam sekitar dan (v) pemeliharaan warisan; dan

memberikan manfaat secara langsung dan/atau tidak langsung kepada golongan sasar.

Siapa yang boleh memohon Langkah 1?
Pemohon adalah salah satu kategori yang berikut:
SE Diakreditasi
Nilai Maksimum Geran SIM: RM500,000

SE Diakreditasi di bawah program Akreditasi SE

Terdapat peruntukan maksimum 30% daripada keseluruhan Geran SIM, iaitu RM3 juta, sedia
ada untuk SE yang diakreditasi. Baki 70% akan disediakan untuk kategori pemohon yang lain.

SE Tidak Diakreditasi
Nilai Maksimum Geran SIM: RM250,000

Akan diminta untuk mendaftar sebagai SE dengan MaGIC

Mempunyai matlamat sosial atau alam sekitar yang jelas;

Lebih daripada 30% jumlah pendapatan tahunan diperolehi dari aktiviti perniagaan, berbanding dengan sumbangan atau RM250,000 derma, sebagai bukti bahawa perniagaan mempunyai kemampuan kewangan yang kukuh untuk impak jangka panjang.

Memperuntukkan sejumlah besar sumber untuk mencapai matlamat sosial atau persekitaran mereka dengan memenuhi salah satu perkara berikut:

sekurang-kurangnya 30% tenaga kerja daripada golongan sasar;

minimum 15% daripada kos perniagaandibelanjakan untuk mencapai misi alamsekitar atau disalurkan ke arahmembekalkan pendapatan, latihandan/atau barang/perkhidmatanbersubsidi kepada golongan sasar;

sekurang-kurangnya 30% keuntungandiedarkan kembali untuk operasiperniagaan bagi mencapai matlamatsosial/persekitaran; dan

Sebarang individu atau entiti
Nilai Maksimum Geran SIM: RM20,000

Rancangan yang jelas untuk menanganimasalah sosial dan/atau persekitaran;

Golongan sasar yang jelas; dan

Mewujudkan produk/struktur minimum yangberdaya maju

Bilakah pemohon akan mengetahui jika mereka lulus Langkah 1?
Pemohon akan dimaklumkan kelayakan mereka untuk meneruskan ke langkahseterusnya (Langkah 2 - Proses Usaha Wajar) oleh MaGIC dalam 5 hari bekerjadari tarikh penyerahan permohonan melalui komunikasi bertulis dalam talian.
Bagaimana untuk meneruskan ke Langkah 2?
Selepas pemberitahuan kelayakan, dalam tempoh 5 hari bekerja melalui platformdalam talian yang sudah ditentukan, pemohon perlu menghantar kertas cadanganlengkap yang mengandungi perincian mengenai:

projek atau rancangan perniagaan yang dimaksudkan;

unjuran aliran tunai, minimum 3 tahun untuk permohonan melebihiRM50,000, dengan perincian kos yang akan dikeluarkan dan maklumat lainyang berkaitan untuk penilaian yang lengkap;

pecahan penggunaan hasil (kedua-dua bahagian pendanaan awam danGeran SIM) yang terperinci, dengan perincian bahagian-bahagianpembayaran geran untuk permohonan melebihi RM50,000;

senarai penunjuk impak untuk mengesan kemajuan projek yang dimaksudkan;

rancangan pelaksanaan terperinci termasuk tetapi tidak terhad pada garismasa, mekanisme penjejakan impak dan tanda perkembangan (milestone);

rekod sejarah, jika ada; dan

kelayakan dan latar belakang pasukan pengurusan dan/atau penganjur.

Proses usaha wajar (Langkah 2) akan dimulakan dalam 5 hari bekerja dari tarikhpenerimaan serahan dokumen yang lengkap. Proses usaha wajar dianggarkanmengambil masa kira-kira 14 hari bekerja untuk diselesaikan, bergantung padakelengkapan maklumat.
Adakah pemohon akan dihubungi semasa proses usaha wajar?
Pemohon mungkin diminta untuk memberikan maklumat tambahan apabiladiperlukan untuk mempermudahkan penyelesaian proses usaha wajar sebelumpermohonan dikemukakan kepada Jawatankuasa Kelulusan Bersama (JAC).
Apakah kriteria yang akan dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Kelulusan Bersama (JAC) untuk kelulusan dan pembayaran Geran SIM?
Selepas penyelesaian proses usaha wajar, hasilnya akan dikemukakan kepada JAC (dijelaskan dalam Soalan Lazim 20). Kriteria yang akan dipertimbangkan oleh JAC untuk kelulusan pembayaran geran adalah seperti berikut:-
Kebaharuan inovasi

Kepentingan bidang impak berkaitan dengan sasaranbidang impak Geran SIM

Tahap keaslian, gangguan dan/atau sejauh mana perubahan tambahan yang diberikan oleh penyelesaian berkaitan dengan bidang impak

Keberkesanan penggunaan hasil

Sekurang-kurangnya 70% dibelanjakan dan/ataudilaburkan bagi mewujudkan impak bagi golongan sasarandengan jelas dan boleh diukur- untuk menunjukkan buktisetiap RM1 akan menghasilkan impak dan cara impak tersebut diukur dibawah penunjuk impak

● Sekurang-kurangnya 5% untuk aktiviti pemasaran dan/atau mempromosi inisiatif

Kebolehlaksanaan cadangan

Tahap daya maju rancangan perniagaan/penyelesaian dengan tanda perkembangan yang dicadangkan untuk menangani cabaran yang dikenal pasti dalam bidang impak

Kemunasabahan dalam unjuran kewangan, termasuk andaian yang diterima dan garis masa yang jelas dalam mencapai pencapaian yang dikenal pasti

Potensi pengembangan impak

Sekurang-kurangnya 2 penunjuk dalam mengukur impak yang dicipta

Keberkaitan penunjuk impak dengan perbelanjaan hasil dan sasaran bidang impak geran SIM

Berpotensi untuk meningkatkan penyelesaian, dengan mempertimbangkan kelestarian model perniagaan

Keupayaan pasukan pengurusan/penganjur

Tahap prestasi melalui rekod, bukti kelayakan dan/atau rujukan daripada pihak bebas dan bertauliah

Siapakah JAC dan apakah peranan dan tanggungjawab mereka?
Bagi memastikan proses kelulusan yang telus, bebas dan adil, JAC akan dibentuk untuk menyemak, menilai dan meluluskan permohonan yang layak. JAC terdiri daripada wakil organisasi yang dilantik untuk Geran SIM. JAC akan menilai dan mempertimbangkan semua pemohon yang memenuhi syarat, kebolehlaksanaan cadangan mereka, keberkesanan dan hasil yang diharapkan, hasil usaha wajar dan akhirnya membuat keputusan mengenai permohonan itu. JAC akan bersama-sama mengumumkan keputusan kelulusan dalam masa 5 hari dari tarikh kelulusan. Keputusan dianggap muktamad selepas itu. Pemohon yang diluluskan akan diberitahu melalui komunikasi bertulis dalam talian oleh MaGIC.
Apa yang akan berlaku pada Langkah 3?
Selepas mendapat kelulusan JAC, pemohon yang diluluskan perlu memberikan bukti dana pendanaan awam yang diterima dan menandatangani perjanjian dengan MaGIC yang menyatakan pencapaian dan/atau tanda perkembangan yang diperlukan (jika ada), serta terma dan syarat yang dilampirkan pada Geran SIM.
Berapa lamakah masa keseluruhan proses permohonan?
Keseluruhan proses ini dianggarkan tidak melebihi 2 bulan maksimum. Permohonan akan diproses secara berkumpulan untuk disemak oleh JAC pada tarikh yang ditentukan, berdasarkan turutan. Sila rujuk jadual di bawah untuk keseluruhan masa pemprosesan:
Langkah 1: Proses pemeriksaan kelayakan
Pemohon memohon untuk mendapatkan kelayakan

Pemeriksaan kelayakan akan diselesaikan dalam 5 hari bekerja. Pemohon akan dimaklumkan keputusan melalui e-mel.

Langkah 2: Proses usaha wajar, penilaiandan kelulusan pemohon oleh JAC
Selepas mendapat kelulusan:

pemohon akan mengemukakan kertas cadangan mereka melalui platform dalam talian dalam 5 hari bekerja, yang mengandungi: (i) rancangan projek/perniagaan mereka; (ii) unjuran aliran tunai 3 tahun, untuk permohonan melebihi RM50,000; (iii) pecahan penggunaan hasil (gabungan dana pendanaan awam dan jumlah geran); (iv) penunjuk impak untuk mengesan kemajuan; (v) rancangan pelaksanaan terperinci; (vi) rekod sejarah, jika berkenaan dan(vii) kelayakan pasukan;

selepas kesemua dokumen dihantar, proses usaha wajar akan dimulakan dan proses ini dilakukan selamakira-kira 14 hari bekerja*;

JAC akan bersidang pada tarikh yang ditentukan untuk menyemak permohonan** berdasarkan kriteria berikut:(i) kebaharuan inovasi;(ii) keberkesanan penggunaan hasil;(iii) kebolehlaksanaan cadangan;(iv) skalabiliti impak dan(v) kemampuan pasukan pengurusan/penganjur.

Bagi memastikan masa pertimbangan yang mencukupibagi setiap permohonan, MaGIC berhak untukmenangguhkan proses usaha wajar sekiranya jumlahpermohonan melebihi jumlah yang dijangkakan.
*Tertakluk pada kelengkapan maklumat yang diberikan oleh pemohon.
**Permohonan hanya akan dikemukakan selepas proses usaha wajar dilengkapkan. Sekiranya terdapat permohonan yang masih di dalam proses usaha wajar sedangkan mesyuarat JAC diadakan, permohonan tersebut akan dikemukakan dalam mesyuarat JAC yang berikutnya berdasarkan turutan dan kelengkapan.
Langkah 3: Dokumentasi dan pembayaran geran
Selepas mendapat kelulusan JAC:

pemohon akan membekalkan bukti jumlah danapendanaan awam yang diterima; dan

menandatangani perjanjian dengan MaGIC yang menyatakan kesemua syarat yang perlu dipenuhidan/atau tanda perkembangan (jika ada), serta termadan syarat yang dilampirkan pada Geran SIM.

Bolehkah pemohon membuat permohonan semula?
Pemohon yang ditolak dibenarkan untuk memohon semula selepas memenuhi kriteria kelayakan. Pemohon yang layak dibenarkan untuk menerima geran satu (1)kali sahaja di bawah inisiatif Geran SIM.
Sebarang penarikbalikan selepas menerima Geran SIM?
Selepas kelulusan, JAC berhak untuk membatalkan kelayakan dan memansuhkan permohonan yang diluluskan dan/atau memberikan pembayaran, pada bila-bila masa, sekiranya maklumat dan bukti sedia ada untuk mengesahkan perkara berikut:

penyalahgunaan maklumat secara sengaja semasa permohonan;

penglibatan aktiviti penipuan atau penglibatan wang haram; dan/atau

perubahan besar atau ketara daripada objektif dan hasil yang diharapkan seperti yang ditunjukkan semasa permohonan.

Bagaimana data atau maklumat saya akan diperlakukan?
Selepas mengemukakan permohonan termasuk maklumat data peribadi, pemohon dianggap setuju dengan dasar privasi data MaGIC dan menyatakan semua maklumat yang diberikan adalah benar dan betul. Sebarang penyalahgunaan yang disengajakan dari pemohon akan menyebabkan hilang kelayakan permohonan ini. Semua permohonan dan penyerahan data serta maklumat akan diperlakukan sebagai sulit dan diproses untuk tujuan yang berkaitan dengan Geran SIM sahaja.

PEMBAYARAN GERAN PADANAN IMPAK SOSIAL (SIM)

Apa yang akan berlaku selepas permohonan pemohon diluluskan?
Selepas kelulusan JAC, pemohon yang diluluskan perlu memberikan bukti dana pendanaan awam yang diterima dan menandatangani perjanjian dengan MaGIC yang menyatakan pencapaian dan/atau tanda perkembangan yang diperlukan (jika ada), serta terma dan syarat yang dilampirkan pada Geran SIM. Geran SIM akandikeluarkan oleh MaGIC dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh menandatangani perjanjian dengan MaGIC.
Bagaimana Geran SIM akan dibayar?
Bagi geran yang sepadan dengan RM50,000 dan ke bawah, pembayaran dibuat 100% selepas diluluskan oleh JAC dan memenuhi semua prasyarat yang dikenalpasti oleh JAC, jika ada;
Bagi geran yang sepadan lebih daripada RM50,000, pembayaran akan dilakukan mengikut bahagian selepas memenuhi tanda perkembangan yang dipersetujui. Pembayaran akan dibahagikan seperti yang dinyatakan di bawah:

2 bahagian untuk jumlah geran sepadan sehingga RM200,000

3 bahagian untuk jumlah geran sepadan lebih daripada RM200,000 dan sehingga RM500,000

dengan bahagian pertama akan dikeluarkan selepas kelulusann permohonan dan memenuhi semua prasyarat.
Apakah kewajipan pemohon selepas menerima Geran SIM?
Penerima Geran SIM mesti menghantar laporan impak dan kemajuan, yang mengandungi sasaran dan hasil terkini serta intervensi yang dilancarkan untuk merapatkan jurangnya kepada MaGIC pada tempoh yang dipersetujui. Kegagalan dalam mematuhi kewajipan ini mungkin akan menyebabkan geran ditarik balikdan/atau penghentian pembayaran geran. Penerima Geran SIM perlu membuat pengisytiharan sendiri sekiranya berlaku kemungkinan perubahan misi dan/atau perubahan yang signifikan atau ketara dalam arah atau rancangan perniagaan. Ketidakpatuhan pada terma dan syarat dalam perjanjian geran akan menyebabkan geran ditarik balik dan/atau pembatalan keseluruhan kelayakan geran.
Adakah pemohon dijangka untuk menghabiskan geran yang diterima dalamrangka masa yang tertentu?
Ya. Selepas menerima geran, pemohon perlu menggunakan jumlah geran itus epenuhnya dalam masa 12 bulan dari bulan pembayaran pertama.